Slovenščina

Politika vodenja ITW Appliance Components

Osnovno vodilo najvišjega vodstva skupine ITW Appliance Components EMEA je razumevanje vizije in strategije korporacije ITW ter ustrezno odzivanje na njihove spremembe. Naše delovanje in nastop v poslovnem okolju je usmerjeno v izpolnjevanje zahtev in pričakovanj naših lastnikov ter doseganju in preseganju zahtev in pričakovanj kupcev ter drugih zainteresiranih strani. To dosegamo z vzpostavljenim sistemom vodenja, ki je usklajen s standardom kakovosti ISO 9001:2015, standardom ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 ter standardom sistema varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007. Obvladovanje kakovosti, ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje zaposlenih so sestavni del našega delovanja.

Za vzdrževanje in nenehno nadgrajevanje sistema vodenja je odgovorno najvišje vodstvo organizacije, za izvajanje in doseganje ciljev na vseh področjih dela pa vsi zaposleni. Od našega zavedanja odgovornosti in uspešnosti izvajanja strategije skupine ITW Appliance Components EMEA sta odvisna poslovni uspeh in obstoj organizacije ter njen nadaljnji razvoj.

Politika vodenja skupine ITW Appliance Components EMEA predstavlja zavedanje in odgovornost vseh nas, da:

 • usklajujemo cilje organizacije s cilji skupine ITW Appliance Components EMEA, kupcev in ostalih zainteresiranih strani;
 • zagotavljamo vire, potrebne za doseganje zastavljenih ciljev;
 • na primeren način komuniciramo o strategiji, politiki vodenja in ciljih v celotni organizaciji;
 • načrtujemo in razvijamo procese ali dele procesov, izdelke in storitve, ki dosegajo zahteve in presegajo pričakovanja kupcev;
 • poslovanje organizacije dosega zahteve in pričakovanja lastnikov;
 • se zavedamo pomembnosti ocenjevanja tveganj v organizaciji in vseh njenih procesih, kjer je to primerno;
 • pri načrtovanju, izvajanju in merjenju učinkovitosti upoštevamo načelo življenjskega cikla izdelka;
 • spoštujemo in se ravnamo v skladu s kodeksom ravnanja in drugimi relevantnimi zahtevami korporacije ITW;
 • spodbujamo vse sodelavce k doseganju ciljev za kakovost, varovanje okolja ter varnost in zdravje pri delu;
 • merimo in nadzorujemo doseganje zastavljenih ciljev, spremljamo zadovoljstvo kupcev in spodbujamo k nenehnemu izboljševanju na vseh ravneh;
 • izvajamo sistematično usposabljanje osebja, ki s svojim ravnanjem vpliva na kakovost, ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje pri delu;
 • spoštujemo zahteve za izdelke ter zahteve zakonodaje iz področja okolja in okoljskih vidikov ter poklicnega zdravja in varnosti pri delu, ki je relevantna za organizacijo;
 • skrbimo za učinkovito rabo energentov in zmanjševanje količine odpadkov;
 • delujemo v smeri zmanjševanja in preprečevanja tveganj za nastanek izrednih dogodkov ter izboljšujemo postopke za ukrepanje v takih primerih;
 • z izpolnjevanjem aktivnosti, ki so načrtovane z namenom doseganja zastavljenih ciljev organizacije ter s svojim vsakodnevnim delovanjem zagotavljamo primerno kakovost naših izdelkov in storitev, zmanjšujemo negativne vplive na okolje, možnost za nastanek skoraj dogodkov in poškodb ter prispevamo k zagotavljanju varnega in prijaznega delovnega okolja;
 • zagotovimo, da bo politika vodenja v primerni obliki na voljo javnosti ter, da bodo z njeno vsebino, na primeren način, seznanjeni vsi, ki delajo za organizacijo ali v njenem imenu, vključno z našimi odjemalci in dobavitelji.

Sistem vodenja je način dela v skupini ITW Appliance Components EMEA. Pomembno je zavedanje, da smo vsi zaposleni del tega sistema in tako odgovorni za njegovo izvajanje in izboljševanje. Vsak od nas opravlja delo, ki je posredno ali neposredno povezano z uresničevanjem zahtev in pričakovanj naših lastnikov, kupcev ter drugih zainteresiranih strani. Zato vsak posameznik prispeva svoj delež k uresničevanju teh zahtev in s tem k uspešnosti poslovanja organizacije.

 

Vodja poslovne enote: PETAR ORBANIĆ Tolmin, 30. 1. 2018