Slovenščina

Skupna politika kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu

V organizaciji ITW Metalflex razumemo kakovost kot zadovoljitev in preseganje pričakovanj odjemalcev naših proizvodov in storitev. Pri tem se zavedamo velikega pomena ravnanja z okoljem in zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja. Skupna politika zaposlene še posebej zavezuje k temu, da vzpostavljeni sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu vzdržujemo in nenehno izboljšujemo v skladu s pričakovanji naših odjemalcev, lastnikov in zahtevami, ki jih nalaga veljavna zakonodaja ter drugimi zahtevami, na katere smo pristali.

Kakovost, skrb za varovanje okolja ter varnost in zdravje pri delu nam predstavljajo temeljno in najpomembnejšo vrednoto poslovanja, zato skupna politika ITW Metalflexa predstavlja prizadevanje vodstva in zaposlenih, da bomo tudi v prihodnje:

- za storitve in proizvode določali načine poslovanja, zahteve po kakovosti, zahteve do ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu;

- z usklajenim načrtovanjem razvoja in letnimi plani poslovanja zagotavljali sistematično izvajanje ukrepov za nenehno izboljševanje kakovosti, za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje ter za preprečevanje poškodb pri delu;

- izvajali sistematično usposabljanje osebja, ki s svojim ravnanjem vpliva na kakovost, ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje pri delu;

- skrbeli za usklajeno zadovoljevanje interesov in pričakovanj odjemalcev naših proizvodov, okolja, zaposlenih in ekonomskih zahtev lastnikov organizacije;

- sistematično spremljali in potrjevali kakovost naših proizvodov, storitev in organizacijskih sistemov, tudi z nadzorom neodvisnih pooblaščenih institucij;

- spremljali in merili ključne parametre svojega delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost, okolje in na varnost in zdravje pri delu ter na podlagi ugotovitev korektivno in preventivno ukrepali;

- skrbeli za učinkovito rabo energentov in minimiziranje odpadkov;

- delali na zmanjševanju tveganja za nastanek izrednih dogodkov ter izboljševali postopke za ukrepanje v takih primerih;

- spoštovali zakonske in druge zahteve, na katere smo v organizaciji pristali, ali so jim zavezane naše stranke;

- z našimi proizvodi in storitvami dosegali dogovorjeni nivo kakovosti ter stremeli k preseganju pričakovanj odjemalcev;

- dajali prednost dobaviteljem in materialom, ki bodo zagotavljali višji nivo kakovosti in bodo do okolja prijaznejši;

- zagotavljali, da bo sprejeta skupna politika upoštevana kot okvir za postavitev ciljev, da se bo spoštovala, uresničevala in vzdrževala na vseh ravneh organizacije;

- zagotavljali, da bo sprejeta skupna politika v primerni obliki na voljo javnosti ter da bodo z njeno vsebino na primeren način seznanjeni vsi, ki delajo za organizacijo ali v njenem imenu, vključno z našimi odjemalci in dobavitelji.

 

Z usmeritvijo pozitivne energije vseh zaposlenih k zastavljenim ciljem bomo lahko izdelovali in prodajali kakovostne proizvode ter storitve, skrbeli za varovanje okolja ter varnosti in zdravja zaposlenih. Taka usmeritev dolgoročno zagotavlja poslovno moč ITW Metalflexa ter nas vključuje v krog svetovno priznanih, poslovno uspešnih, okolju in zaposlenim prijaznih ter kakovostno uglednih organizacij.

 

Andrej Ivančič, direktor